Besigtigelsen af Pikkerbakken 1945

 Besigtigelsen af Pikkerbakken og rapporten fra 1945

Besigtigelsen af Pikkerbakken 1945, kanon på Pikkerbakken

Kanon på Pikkerbakken

 

Straks efter befrielsen i 1945 foretog det danske forsvar en inspektion af det efterladte tyske materiel og forholdt sig til hvad man skulle overtage og videreføre. Endvidere ville man indhente erfaring og inspiration til den nye danske kystbefæstning.  

                                
Besigtigelse:

Artilleriskydeskolen.
København, den 13/9 1945.Til Generalkommandoen. Med Henhold til Generalkommandoens skrivelse K.2776 af 2/7 1945 har undertegnede Skolechef (H. Roldsted) ledsaget af
kaptajnerne K.M.S. Prebensen og H.P.H. Eggers samt Feltingeniør P. Owner-Petersen i Dagene 6/7 – 25/7 1945 foretaget en Tjenesterejse for at besigtige tysk Artillerimateriel i Jylland. Nedenfor skal redegøres for Rejsens Forløb og de Indvundne Erfaringer.

Pikkerbakken

Mandag den 9/7 besaas Batteri paa Pikkerbakker S.f. Frederikshavn.
Batteriet var indrettet som Støttepunkt, Jfr. vedlagte Plan. I Batterianlægget var Standpladser til 20 mm luftværnskanon.
Kanonen var fjernet, men der fandtes en Del Ammunition af dansk Oprindelse.
4 Stk. 75 mm Luftværnskanon i Feltlavet og 4 – 10,5 cm luftværnskanon i 3,8 cm Affutage i Panserkuppel.
De 75 mm Luftværnskanoner var tilsyneladende under Udskiftning med de 10,5 cm; paa Stedet fandtes en Monterings-kran.
Kanonerne havde særlige Sigtemidler til Skydning mod Maal paa Søen.
Hvert Batteri havde sit Ildlederapparat; det 75 mm Ildlederapparat bestod af sammenbygget Korrektør og Stereotelemeter
monteret paa et Køretøj, det 10,5 cm var af en anden Type, men var iøvrigt ogsaa sammenbygget af Korrektør og Stereo-
telemeter og monteret i Panserkuppel.
Ved den nordvestlige Indgang til Batteriet fandtes henstillet 3 norske 75 mm F.K. M.1901 i Feltlavet med Ballonringe.
Endvidere fandtes en Standplads for en dansk 75 mm P.K. , i hvilken kun Pivotaffutagen var monteret og en 120 mm
L/45 h.S.K. (Lomholt) med Skjold.

Kanonerne på Pikkerbakken

I overdækkede Betonstillinger (Kasematter) fandtes 4 Stk. 15 cm Kanoner fra det danske Krigsskib Niels Juel med tilhørende Ammunitionsmagasiner og Opholdsrum af Beton; disse Skytsstandpladser var hver for sig indrettet til Nærforsvar.
Kun 3 Standpladser var færdige , den 4. kun i Begyndelsesstadiet.
Midt i Anlægget fandtes en 2-Etages Ildleder- og Kommandostation med indbygget Stereotelemeter og Pejle- og Observations-instrumenter samt Telefon-, Signal- og Radioanlæg. Stationen var indrettet til Nærforsvar og udbygget med Kaserne.
I Omraadet fandtes en 150 cm og en 90 cm Projektør, 3 Radiostationer og et “Funkmessgerät” (radiolocation), hvis Kontrolrum
ses paa Foto 3. (Se ovenfor)
Hele Anlægget gjorde et ufærdigt Indtryk. Ammunition til de forskellige Piecer fandtes spredt over Anlægget, til dels i fri Luft.

Status over demonteringsarbejder: Kystdefensionen,  21. Maj 1946.Til Marineministeriet. Vedrørende status pr. 1/4 over Demonteringsarbejderne ved de tidligere tyske Kystbefæstningsanlæg. I henhold til fjernskriverordre pr. 3/4 1946 fra Søværns-kommandoen skal Kystdefensionen hermed tillade sig at indsende status
pr. 1/4 over demonteringsarbejder ved de tidligere tyske kystbefæstningsanlæg, idet det dog skal bemærkes, at status for
frigivelse arealer er ført til dato.

44. Frederikshavn S.
Kanonerne: 4 x 15 cm er konserveret og overbygget. 2 x 12 cm er sendt til Søartilleriet.

45. Frederikshavn S.
Kanonerne (4 x 15): mekanismerne er fjernet

Kommissionen til Besigtigelse af tyske Kystbefæstningsanlæg

Umiddelbart efter befrielsen nedsatte Krigsministeriet og Marineministeriet en kommission, som skulle besigtige den kyst-
befæstning, som den tyske værnemagt havde anlagt i Danmark under besættelsen 1940-45. Formålet med besigtigelsen var
at vinde erfaringer til opbygningen af det nye danske kystbefæstning og komme med forslag til dets indretning.

Kommissionen afleverede sin afsluttende rapport til de to ministerier 13. september 1946. I rapporten indgik som bilag 2 en
oversigt med beskrivelse af 79 batterier.

Listen er stort set komplet, og beskrivelserne er meget præcise angående batteriernes hovedbevæbning.
Nr. 44
Dansk Bet.: Frederikshavn S. (N.J.)
Tysk Bet.: Frederikshavn S.
Tysk Organisation: 1/521 M A A.
Beliggenhed.
ca.3800 m Sydsydvest for Frederikshavn Banegaard paa pikkerbakken, Batteriets Afstand fra Kysten Ca. 400 m.
Artilleri.
4 Stk. 15 cm P.K. L/45 (Niels Juel) i Skjolde i Kasematter. (1 Kanon var endnu ikke indbygget i Kasemat, men stod paa
aaben Brisk). Sideretningsfrihed ca 110o.
Til Batteriet hørte en Ildlederstation, og bag Batteriet flere Bunkers med Radiostationer til Brug for Seekommandant Nordjütland. Endvidere et Funkmessgerät Type: Würzburg Riese. Batteriet havde afløst et tidligere paa 4 Stk. 12 cm h.S.K L/45
(Lomholt), hvoraf endnu 1 Kanon stod paa sin Brisk.
Batteriet med tilhørende Anlæg har Interesse for fremtidig Anvendelse.
Skytsstandpladserne var Kasematter af Beton i svær Udførelse. Ildlederstation, Mandskabsrum, Ammunitionsrum, Sanitetsrum
og Kommandostation for Marinekommando Nordjylland var af Beton i svær Udførelse. Ombygningen af Batteriet var ikke
fuldført.
Batteriet foreslaas bevaret.

– oo0oo –
Nr. 45.
Dansk Bet.: Frederikshavn S.
Tysk Bet.: Flak und Sperre Batteri Frederikshavn Syd.
Tysk Organisation: 4/716 Fl.A.
Beliggenhed:
(Antiluftskyts) ca. 250 m. Sydsydvest for ovennævnte Batteri.
Artilleri.
4 Stk. 10,5 cm Ubts.u.Tbts Flak L/45 in 8,8 in M P L C/30 paa aaben Brisk. Batteriet var ikke færdigt, idet 1 Kanon havde
paamonteret panserkuppel, 2 var uden og den 4′ Kanon var endnu ikke anbragt i Affutagen.
Ildlederstationen med 1 Stk. 6 m. Stereomaaler med Korrektør i Panserkuppel (30 mm). Batteriet skulde afløse et tidligere der
opstillet Batteri (7,5 cm Flak), hvis Kanoner meget medtagne af Vejr og Vind var henstillet i Terrainet (4 Stk. 7,5 cm Felt-Flak
paa Kors-Lavet med 1 Stk. 4 m. Afstandsmaaler med Korrektør, transportabel).
Batteriet med tilhørende Anlæg af Interesse for fremtidig Anvendelse.
Skytsstandpladserne var af Beton i svær Udførelse og med 30 mm panserkuppel. Mandskabsrum og Ammunitionsrum var af
Beton i svær Udførelse. Batteriets Ombygning var ikke fuldført.
Batteriet foreslaas bevaret.