English  Version   

 Til forsiden

 
Siden lavet af:

 
Optræk til krigene

 
1. Slesvigske Krig 1848-50
     
Træfningerne    
        -
Fredericia
        - Isted
     
Marinen

      
Grave - mindesmærker

 2. Slesvigske Krig 1864
     Mysunde
     Selk
   
 Dannevirke
     
Sankelmark
    
Belejring Dybbøl
    
Besættelsen af Jylland
    
Stormen på skanserne

     Overgangen til Als
     Lundby
     Marinen
     - Slaget ved Helgoland
     Grave, mindesmærker
    
Freden
    
Efterspillet

     Festung
    
Sonderburg-Düppel


 
Røde Kors

 
 Grave, mindesmærker
  -
Andre steder


 
Myten om Pioner Klinke

 
Istedløvens historie


 
Dreyse gevær M/41

 
Oversigt artilleriet 1864

 
Skanserne 2010

 
 

De slesvigske krige 1848-51 og 1864
  
1. Slesvigske Krig

Efter overrumplingen af Rendsborg trængte de slesvig-holstenske tropper mord nord, men de blev slået tilbage den 9. april i slaget
ved Bov. Restene af oprørshæren flygtede tilbage til fæstningen i Rendsborg og den den danske hær igen fik kontrol over Slesvig
ned til Ejderen.
 
    
                                          Det Slesvigs-Holstenske
                                              tilbagetog fra Bov.
Det Slesvig-Holstenske tilbagetog fra Bov

Preussen og det Tyske forbund besluttede at komme oprørerne til hjælp, og under ledelse af den preussiske general Wrangel angreb
32.000 mand med 74 kanoner i slaget ved Slesvig de danske stillinger påskedag den 23. april 1848. Trods modstand lykkedes det
ikke de ca. 10.000 danske med 32 kanoner at holde stillingen, og de trak sig tilbage til Als.
Fra Als foretog general Hedemann og Oberst F. A. Schleppegrell et angreb på Nybøl den 28. maj 1848. Denne sejr samt den efter-
følgende sejr ved Dybbøl den 5. juni, vakte begejstring hos den danske befolkning, men modvilje hos stormagterne. Modsat ville
Rusland ikke tillade Preussen at gå over Kongeåen og  hermed ind i selve kongeriget. Kampene ebbede ud, og den 26. august
sluttedes våbenhvile i Malmø.

                          General
                          Wrangel
General Wrangel, chef for de Slesvig-Holstenske tropper 1848 Slaget ved Dybbøl Bjerg 1848
           Slaget ved Dybbøl 1848

Det følgende år blev våbenstilstanden opsagt fra dansk side, og krigen blev genoptaget.
Den danske hær bestod nu af 41.000 mand, mens tyskerne og slesvig-holstenerne kunne mønstre godt 65.000. Over for denne over-
magt besluttede danskerne at trække sig nordpå. På årsdagen for slaget ved Slesvig led den danske hær nederlag i slaget ved Kol-
ding, og de tyske forbundstropper besatte området op til Århus.

                                            Gadekampe i Kolding. Slaget ved Kolding 1848, tysk skildring

General Olaf Rye trak herefter sin brigade ud på Mols og forskansede sig på Helgenæs, medens brigaden under general de Meza
blev stående på Als.

  General Olaf Rye
  General Olaf Rye
General Christian de Meza
 General de Meza

I Fredericia var en styrke på 19.000 mand under kommando af Fredericias kommandant oberst N.C. Lunding belejret af 14.000
oprørske slesvig-holstenere. Lunding fik tilladelse af overgeneral Bülow til at foretage et udfald fra Fredericia. Rye udskibede sine
tropper fra Helgenæs til Fyn og videre til Fredericia, medens de Mezas styrke blev trukket fra Als til Fyn,  og herfra til Fredericia i
små både.

             Overgeneral Bülow
   Overgeneral Bülow
  Oberst N. C. Lunding, kommandant i Frederisia 1848-1864
Oberst N.C. Lunding

Slaget ved Fredericia fandt sted den 6. juli 1849.  Selv om danskerne var i overtal, havde  modstanderne den store fordel, at de
kæmpede fra befæstede stillinger. Det blev en hård kamp, og udfaldet var usikkert helt frem til solnedgang, hvor kampen blev af-
gjort og Slesvig-Holstenerne på flugt. Der var mange hundrede faldne, flest danske, heriblandt  General Rye.
Dette er et af de mest berømte slag i Danmarkshistorien og et af de meget få eksempler på vellykkede udfald fra en belejret by.

Nu intervenerede Rusland, og truede med at bryde forbindelserne med Preussen, hvorefter Wrangel fik ordre til at rømme Jylland.
Den 2. juni 1850 undertegnede Preussen og Danmark og den 10. juli 1850 også det Tyske Forbund og Danmark en fredsaftale i
Berlin.

De slesvig-holstenske styrker fortsatte krigen på egen hånd, uden støtte fra andre tyske stater, indtil de den 25. juli 1850 led et af-
gørende nederlag i det største slag i danmarkshistorien. Under slaget på Isted Hede kæmpede ca. 36.000 danske soldater mod
26.000 slesvig-Holstenere. Da slaget sluttede 12 timer senere var der 3.798 døde og sårede på den danske og 2.828 på den
slesvig-holstenske side.
Blandt de faldne var bl.a. general Schleppegrell og oberst Læssøe.

  General Schleppengrell Isted
Mindesten for Schleppengrell ved Isted

Sejren ved Isted havde stor national betydning, idet den kom til at symbolisere en sejr i hele krigen. Som minde for de faldne op-
sattes Isted-løven (Der Flensburger Löwe)på Flensborg Kirkegaard.

Historien om Istedløven

              General Schleppegrell
                        ved Isted
 
General Schleppegrell
 
Oberst Læssøe
         Oberst Læssøe
                                                                  Istedløven på
                                                          Flensborg Kirkegaard

Istedløven på Flensborg Kirkegård

I oktober 1850 skete de sidste krigshandlinger, da de slesvig-holstenske tropper angreb Frederiksstad. Byen blev svært ødelagt,
men angrebet var en fiasko.

                                                   Stormen på Frederiksstad Stormen på Frederiksstad

 Krigens afslutning

Den 8. maj 1852 underskrev stormagterne England, Rusland, Frankrig, Østrig og Preussen London-protokollen, der fastholdt status
quo. Det danske overherredømme over Slesvig og Holsten blev fortsat garanteret. Men hertugdømmerne måtte hverken sluttes
sammen med Danmark eller med hinanden. Først efter udstedelsen af London-protokollen kunne de civile myndigheder i den dan-
ske helstat genoptage kontrollen over hertugdømmerne. I København blev det hele betragtet som en stor national triumf og national-
romantikken blomstrede. De hjemvendende soldater fejredes overalt som sejrherrer og helte.


                        De sejrrige danske tropper modtages i København 1850
                              Hjemvendte soldater tiljubles i København 1850

 
    Hjemvendt soldat modtages af familien
       Bemærk damen i sort bag soldaten.
 Tydeligt en hustru hvis mand ikke kom hjem,
        efter sigende general Ryes hustru..