English  Version   

 Til forsiden

 
Siden lavet af:

 
Optræk til krigene

 
1. Slesvigske Krig 1848-50
     
Træfningerne    
        -
Fredericia
        - Isted
     
Marinen

      
Grave - mindesmærker

 2. Slesvigske Krig 1864
     Mysunde
     Selk
   
 Dannevirke
     
Sankelmark
    
Belejring Dybbøl
    
Besættelsen af Jylland
    
Stormen på skanserne

     Overgangen til Als
     Lundby
     Marinen
     - Slaget ved Helgoland
     Grave, mindesmærker
    
Freden
    
Efterspillet

     Festung
    
Sonderburg-Düppel


 
Røde Kors

 
 Grave, mindesmærker
  -
Andre steder


 
Myten om Pioner Klinke

 
Istedløvens historie


 
Dreyse gevær M/41

 
Oversigt artilleriet 1864

 
Skanserne 2010

 
 
 

De slesvigske krige 1848-51 og 1864
Lazaretterne, de sårede og Røde Kors.

 I takt med hærens fremrykning blev der oprettet lazaretter i større bygninger som slotte, kirker, skoler, præstegårde og større private
 huse. Militærets læger havde ledelsen, og sygeplejen og andet arbejde blev udført af lazaretmedhjælpere, sygevogtere, civile kvin-
 
der, der tilbød deres hjælp og,  for første gang,  professionelle sygeplejersker, dels de protestantiske diakonisser og dels nonner. 
 De sårede var ofte i en sølle forfatning når de ankom. Medens slaget rasede var der ikke megen hjælp at hente, og de der ikke selv
 kunne slæbe sig tilbage, måtte vente på at kampene ebbede ud og man begyndte at samle døde og sårede. Herefter gik det så på
 ladet af en hestevogn mod nærmeste ambulance (feltforbindeplads). Inden da var mange forblødt eller var døde af chok.
 
                      Florence Nightingale arbejdede i 1851
                      3 måneder for diakonisse-stiftelsen i
                      Kaiserswerth.
Florence Nightingale i Kaiserswerth 1851


 
At blive såret var på den tid en alvorlig ting. Ikke mindst i betragtning af de komplicerede skader en krig medfører. Men mangelen
 på selv de mest elementære ting som kloroform til bedøvelse og de meget primitive forhold der herskede gjorde selv små skader
 livsfarlige.
 I kølvandet på større krige opstår en masse kirurgisk erfaring, og i 1867  udkommer "Lehrebuch für allgemeine Kriegschirugie",
 bl.a. byggende på de sidste erfaringer fra den 2. slesvigske krig.
 

  Instrumenter til amputationer
      Amputationssæt
      Tegning af deformerede kugler fra lærebog
Tegning af deforme
   projektiler i lære-
     bog fra 1867
  Årepresse, tegning fra lærebog
Årepresse
  tegning
 


 
Amputationer var den mest fremherskende kur for komplicerede brud og koldbrand, oftest uden bedøvelse. Døde man ikke af chok,
 gik der efterfølgende med næsten sikkerhed betændelse i såret. Fik man ikke stoppet dette, fulgte koldbrand og død.  
 Kuren mod betændelse var omslag med is.
 Lægerne var dygtige til at amputere hurtigt, og man vidste en del om krigslæsioner. En dygtig læge satte et ben af ved låret på godt
 5 minutter, der for patienten må have forekommet som en evighed.
 Plejen af de sårede var i 1864 overladt til frivillige sygeplejersker eller nonner, der virkede på begge sider.

 Under et granatangreb den 16. marts på den forreste skanse på Dybbøl blev mange danskere dræbt og de sårede overført til laza-
 
rettet på Augustenborg Slot med svære læsioner. Samme aften berettede den svenske søster Lovisa til Den Danske Diakonisse-
 
stiftelse:
 "I dag er der brændt flere gårde, og der, hvor fjenderne ikke brænder, sender de granater hen. Sådanne  granater slog i dag ned i et
 dansk kompagni. Der blev dræbt et stort antal, og de sårede kom til os. Blystykker så store som  små knytnæver sidder i de stakkels
 mennesker, når de føres hertil, og her kommer sårede nat og dag."
  De Hårde kampe ved Dybbøl kan aflæses i andre breve fra søster Lovisa:
 "Her er nu så fuldt af sårede, at også hele slotskirken er belagt. Sengene består af halm med et uldtæppe til hver person. Straks om
 morgenen begynder operationerne. Arme og ben bliver sat af. Det er svært at se så mange unge mennesker blive krøblinger. Om
 aftenen tændes der lys, og operationerne fortsætter. Når alt er slut, skal vi sørge for, at de blodige sager bæres ud, og at doktorernes
 instrumenter gøres rene; derefter skal der luftes ud og skures."
 I disse martsdage var fem opererende læger til stadighed i arbejde på operationsstuerne, og en enkelt dag nåede antallet af ampu-
 
tationer op på seksten.


 Antallet af døde på lazaretterne var højt. De fleste af de operationer, der blev foretaget, var amputationer, og sårinfektion og efter-
 
blødning var hyppige og frygtede komplikationer. Medvirkende til de store tab var også den langsomme transport af sårede på
 slagmarken til det nærmeste lazaret, ligesom sammenblandingen af sårede og syge, mange med tyfus, krævede sine ofre.
 I forbindelse med den tyske erobring af Als blev lazaretterne overfyldte, og diakonisser fra det tyske lazaret i Broager blev kaldt til
 hjælp i Sønderborg. En af Kaiserswerth-søstrene skrev herom:
 "Da vi kom til Sønderborg, hovedstaden på Als, fremstod en by hårdt medtaget af krigsbegivenhederne. Gennem de øde gader kom
 et broget virvar af soldater, ryttere, heste, vogne og indimellem stønnen fra hårdt sårede. Disse blev bragt til fem lazaretter - i tre
 vindmøller, et telt og et større borgerhus i byen. Lægernes arbejde var uhyrligt. I tre dage kom hverken de eller vi bort fra operations-
 
bordene."
 
 
En anden skrev:
 "Vore sygestuer bliver aldrig mere tomme. Det er forfærdeligt, hvor mennesker dør mellem vore hænder, det store telt, hvori de syge
 skal bo, er færdigt, og mange er allerede båret ind. Vi søstre bor på hver af de tre møller. Vi sover på halmsække. Senge er det ikke
 til at få fat i. De få, vi har, går naturligvis til de mest syge. Indtil nu er alle, som er døde, kommet i jorden uden ligkiste. Det er frygteligt
 at se på, hvordan de døde bliver læsset på vogne tre til fire oven på hinanden og så lagt ned i et hul uden ceremoni. Jeg har slået
 alarm derover hos alle de herrer læger og officerer, og nu skal der skaffes kister, fire lig venter derpå."

 Som eksempel på sår og følgerne, er herunder en liste over de sårede der blev ført til lazarettet i Hobro efter den katastrofale
 træfning ved  Lundby 3. juli 1864. Listen er lavet 12. august 1864 af  Petrus Hammershøj, lærer og organist.

 Capit. Hammerich, Kjøbenhavn, saaret i høire Underarm, Helbredet.
 Prm. Lt. Betzholz, Sverrig, Haardt saaret i begge Arme, Lungebetændelse, Død d. 28. Juli
 Soldat Rasmus Madsen, No. 364, Qverndrup, Fyen, Haardt saaret gjennem høire Haand, og af samme Kugle høire Lunge,
      Død d. 12 Juli.
 Soldat Niels Petersen, No. 131, Oppe Sundby, Sjælland, Haardt saaret i Højre Been, amputeret paa høire Laar, farligt.  
    
Endnu paa Hobro Lazareth  tilstanden farlig. (død d. 17. August)
 Undercp. Hamman, No. 568, Kjøbenhavn, Saaret i venstre Haand og i venstre Overarm. Saavidt helbredet ført til Aarhus.
 Corporal Petersen, No. 436, Kjøbenhavn, Saaret i venstre Knæ og i høire Fod, amputeret 10 Dage efter.
     Døde under Amputationen d. 14 Juli.
 Rasmus   Petersen, Buddinge
 Soldat Niels Larsen, No. 573, Sæby pr. Roeskilde, Haardt saaret i høire Laar og Side. Døde d. 21 Juli.
 Niels Larsen nr. 630?, Søby? død 21.juli
 Soldat Ole Johansen, No. 210, Slagelse Egnen, Saaret i høire Underarm. Saavidt helbredet ført til Aaarhus.
 Soldat Laurs. W. Ryberg, No. 38, Kjøbenhavn, Haardt saaret i høire Laar. Død d. 28. Juli.
 Soldat Rasmus Christensen, No. 264, Hornstrup v. Weile, Haardt saaret i venstre Bagdeel, venstre Fod lam. Forhaabentlig i
      Bedring.
 Soldat Johan Ritzmann, No. 581, Kjøbenhavn, Haardt saaret i venstre Laar. Tilstanden farlig men ikke uden Haab.
 Soldat Niels Nielsen, No. 637, Ørsted pr. Roeskilde, Haardt saaret gjennem Venstre Lunge. Tvivlsom skjønt bedre.
      (død d. 18. Oktober)
 Soldat Johan Henrik Rasmussen
 Bernhard Kuhlmann, No. 635, Kjøbenhavn, Haardt saaret i Underlivet og død første Nat efter denne sørgelige Fægtning.
 
Julius Adam Bernhardt Kuhlmann død d. 4. juli.
 

  DETTE MINDE REISTES TIL ÆRE FOR DE TAPPRE MENIGE AF FØRSTE REGIMENT, SOM SAAREDE I BAJONET-ANGREBET VED LUNDBY DEN 3DIE JULI 1864, UDAAN-DEDE DERES HELTELIV PAA HOBRO LAZARETH (1865)

 Røde Kors første optræden på en krigsskueplads


 
Det vi i dag kender som Røde Kors, blev oprettet under navnet Internationale Komitee der Hilfsgesellschaften für die Verwun-
 
detenpflege
  (Den Permanente Internationale Komité til Hjælp for Sårede Soldater)  i 1863 efter en ide af Schweizeren Henri
 Dunant.
Han oplevede slaget ved Solferino 24-6-1859, det sidste slag i den anden af tre italienske uafhængighedskrige mod
 Østrig.
 En Østrigsk hærstyrke på 120.000 mand og 450 stykker artilleri der var gået i stilling på et højdedrag angrebet af en Fransk-
 Piemontesisk styrke på 118.600 mand med 320 stykker artilleri.  De Østrigske linier blev gennembrudt og deres modangreb
 slået tilbage af franskmændene. Tabene udgjorde 17.000 fransk/italienske og 22.000 Østrigske soldater. Selv med den tids
 målestok var
det forfærdende tab.
 Dunant mobiliserede et hold af frivillige, der uden skelen til ven eller fjende, hjalp de sårede soldater.  Dette upartiske princip
 er senere
blevet et af Røde Kors´ vigtigste.

 
Henri Dunants tanke var, at enhver ukampdygtig soldat havde ret til hjælp og beskyttelse, og han efterlyste nationale hjælpekorps,
 
som kunne påtage sig  opgaven med at komme faldne soldater til undsætning.  Samtidig foreslog han, at der skulle skrives et
 fælles internationalt regelsæt for dette arbejde.

 
  Henri Dunant. stifter af Røde Kors  Henri Dunant, Solferino
       Henri Dunant
"De 5´s kommite, Røde Kors"
                                   De 5´s komite

 
 I 1863 opfordres Geneve-lægen Louis Appia til at indtræde i "de 5´s komité". Denne skulle gennemgå Dunants ideer og se om de
kunne gennemføres i praksis. Samme år blev den første Geneve-konvention underskrevet.

 I Oktober 1863 foreslog Appia, at organisationens udsendinge skulle bære et hvidt armbind som kendetegn. En anden af komite-
 ens medlemmer, general Henri dufour, tilføjede et rødt kors som vi kender på den hvide bund. Schweitz omvendte farver (og flag).
 Det røde kors var nok en god ide, idet den Preussisk-Østrigske forbundshær alle bar et hvidt armbind for at kunne kende hinanden
 på trods af de forskellige uniformer.
 

                                                    Preussisk uniform med
                                                 forbundshærens armbind.
Prøjsisk uniform 1864

 Ved udbruddet af 2. Slesvigske krig tager Louis Appia og den Hollandske Kaptajn Charles van der Velde til krigszonen.
 De er begge til stede under henholdsvis stormen på skanserne og under bombardementet af Sønderborg og kan begge rapportere
 hjem til Geneve om de menneskelige rædselsscener der udspiller sig i de sønderskudte skanser.
 
             Louis Appia, Røde Kors delegat 1864
              Louis Appia
Charles van der Velde, Røde Kors delegat 1864
   Charles van der Velde

 Dette var organisationens første opgave.
 To år senere, i 1866,  var van der Velde igen i organisationens tjeneste. Denne gang i den tredie italienske uafhængighedskrig.
 I 1876 skiftede organisationen navn til det velkendte "Den Internationale Røde Kors Komite".

 I forbindelse med Dybbøl Skanser er der rejst en mindesten for disse første Røde Kors delegater.
 
 I forbindelse med Dybbøl Skanser er der rejst
 en mindesten for disse første Røde Kors
 observatører.
 
 Røde Kors nedlægger hvert år den 22. august
 kranse på årsdagen for underskrivelsen af den
 første Genevekonvention i 1864.
Mindesten for de første Røde Kors observatører 1864. Dybbøl