English  Version   

 Til forsiden

 
Siden lavet af:

 
Optræk til krigene

 
1. Slesvigske Krig 1848-50
     
Træfningerne    
        -
Fredericia
        - Isted
     
Marinen

      
Grave - mindesmærker

 2. Slesvigske Krig 1864
     Mysunde
     Selk
   
 Dannevirke
     
Sankelmark
    
Belejring Dybbøl
    
Besættelsen af Jylland
    
Stormen på skanserne

     Overgangen til Als
     Lundby
     Marinen
     - Slaget ved Helgoland
     Grave, mindesmærker
    
Freden
    
Efterspillet

     Festung
    
Sonderburg-Düppel


 
Røde Kors

 
 Grave, mindesmærker
  -
Andre steder


 
Myten om Pioner Klinke

 
Istedløvens historie


 
Dreyse gevær M/41

 
Oversigt artilleriet 1864

 
Skanserne 2010

 

 


 

De slesvigske krige 1848-51 og 1864
Gravsteder fra de to krige andre steder end Sønderjylland

 En del sårede førtes til større og mindre feltlazaretter i regionens forskellige byer. De der døde af deres kvæstelser er i mange
 tilfælde begravet på kirkegården i den pågældende by. Andre førtes til lazaretter på Fyn og i København.  
 En del faldne blev af familien ført til deres hjemegn og begravet her. Der findes således grave fra perioden på stort set alle ældre
 kirkegårde i landet. Desværre må man konstatere, at en del grave er forsvundet.


 Garnisons Kirkegård, København
 
 

           
   Fællesgrav med 226 danske soldater

 

       
         Mindesmærke for de to
               Slesvigske Krige
 
 
 Mindesten på Dybbøl for Carlson og
  Gyldenfeldt.
(Begge Garnisons kirkegård)
          
       Løjtnant Conrad Oscar Carlson
 
       
       Holger Scheel Gyldenfeldt
 
            
            General Olav Ryes grav

 
          


 
       
           Statue af General Rye
                   i Fredericia

 
            
         Stedet hvor Rye blev skudt.
          I dag midt i et villakvarter.
          
 
          
               Løjtnant H. Brønnum

 

       Mindesten for bl.a. Brønnum
                        på Dybbøl
             
  General Julius de Meza. Afskediget
  efter opgivelsen af Dannevirke og
  død året efter i købdenhavn
          
 
           
              Kaptajn C.W. Jensen
 

 Mindesten på Dybbøl for C.W. Jensen
          
            
               Oberst G.H. Lasson
 
          
     Mindesten over Lasson på Dybbøl
 
          
       Premierløjtnant P. Hindenburg
          
 
             Oberst M.O.B Hveberg
 
           
                        Hveberg
 

  Mindesten for Hveberg i Dybbøl by
           
       Major Ernst Frederick Schau
 

      Mindesten for General du Plat,
       Major Schau og Major Rosen
          
         Premierløjtnant E.V. Schau
           
                    E.V. Schau
   (Broder til Ernst Frederik Schau)

 

 Mindesten for E.V. Schau på Dybbøl
 
          
                 J.S.G. Lundegren
         
     Mindesten for bl.a. Lundegren
                     på Dybbøl
 

        Mindesten om Lundegrens død på
             lazarettet i Stenderup skole
          
              Kaptajn E. C. F. greve
               Ahlefeldt-Laurevigen
        

 
                       
           Kaptajn S.U.R. Lundbye        
 
        
       
    
 Mindesten for bl.a. Lundbye
      i skanse IV på Dybbøl

      
 Fredericia
 
   
 
    Generalløjtnant Lunding, chef for
      forsvaret af Fredericia 1848/49
    
      Monumentet over Lunding
 og forsvaret af Fredericia 1848/49
 
     
           Parti fra monumentet

 
 Holmens Kirkegård
 
     
                  
                              Major von Rosen

 

 Secondleutenant P.N.C Christian Seue

    
 

 
 Soderup kirke
 
     

Soderup kirke
Generalmajor C.P.H. du Plat, Soderup kirke
  Generalmajor C.P.H. du Plat faldt
     under 8. brigades modangreb
                     18. april 1864.