English  Version   

 Til forsiden

 
Siden lavet af:

 
Optræk til krigene

 
1. Slesvigske Krig 1848-50
     
Træfningerne    
        -
Fredericia
        - Isted
     
Marinen

      
Grave - mindesmærker

 2. Slesvigske Krig 1864
     Mysunde
     Selk
   
 Dannevirke
     
Sankelmark
    
Belejring Dybbøl
    
Besættelsen af Jylland
    
Stormen på skanserne

     Overgangen til Als
     Lundby
     Marinen
     - Slaget ved Helgoland
     Grave, mindesmærker
    
Freden
    
Efterspillet

     Festung
    
Sonderburg-Düppel


 
Røde Kors

 
 Grave, mindesmærker
  -
Andre steder


 
Myten om Pioner Klinke

 
Istedløvens historie


 
Dreyse gevær M/41

 
Oversigt artilleriet 1864

 
Skanserne 2010

 
 


 
De slesvigske krige 1848-51 og 1864

Festung Sonderburg-Düppel 1864-1920.

 Straks efter indtagelsen af Dybbøl skanserne blev 800 Preussiske pionersoldater indsat til at nedbryde de sønder-
 skudte danske skanser. Allerede 1. juli 1864 besluttes det at befæste Sønderborg,  samme arbejdsgang påbegyndte man opførelsen
 af en midlertidig befæstning af Sønderborg begyndende
 med
Fort X. Det blev anlagt oven på danske lynette V og redoubt VI (Skanse V og VI).
 Brohovedskansen kunne ikke umiddelbart ombygges idet danskerne stod lige på den anden side af Alssund. Derfor blev Brohoved-
 skanse i første omgang kun ødelagt ved en række sprængninger.
 
 I september 1865 besluttes det at lave en permanent befæstning af Sønderborg. Dette bl.a. for at kunne anvende Alssund
 som marinebase. Opførelsen påbegyndes allerede i efteråret 1865.

 Planen er 5 skanser i en halvkreds omkring Sønderborg på den Alsiske side. De er nummereret I (nordligst ved Alssund) til
 V (sydligst.)
 Modsat opføres tæt på byens vestlige udkant 3 skanser nummereret VI (sydligst) til VIII (Nordligst) samt den udbyggede
 Brohovedskanse.
 På den gamle danske skanserække opføres 3 skanser (forter) nummereret XI (Nordligst) til XI (sydligst.)
 De ligger på de tidligere danske skanser, IX på IX, X på V og VI og XI på III. Imellem de to skanserækker opførtes sydligst ved kysten skanse XII hvor den danske tilbagetrukne linie mødte kysten.

 Der findes i dag stort set ingen dokumentation af de Preussiske anlæg, idet alt er gået tabt under 2. verdenskrig. 

 
I efteråret 1865 besluttes det at lave en permanent befæstning af Sønderborg og arbejdet går i gang samme efterår
 Denne ender med at få den provisoriske befæstnings kendetegn, nærmest en udbygget feltbefæstning.
 Den kommer til at bestå af 9 skanser I-VIII samt skanse 1A samt Brohovedskanse. På Als-siden var skanserne I-V forbundet af en
 enceinte der løb fra Alssund, øst om byen og endte ved Vemmingbund syd for slottet.
 På Sundeved-siden var skanserne VI-VIII ligeledes forbundet af en enceinte fra Vemmingbund syd om byen til Alssund mod nord.
 Indenfor denne linie lå ved pontonbroens brofæste på Sundeved Brohovedskanse. Den blev anlagt på den tidligere danske Nordre
 Brohovedskanse. Den er ikke nummereret som de øvrige.
 På selve Dybbøl Bjerg vest for byen opførtes 3 store anlæg, benævnt forter. De var nummereret fortløbende i forhold til skanserne
 med IX til XI. De blev anlagt på de gamle danske skanser IX, VI, V og III.
 Mellem skanse VI og III anlagdes ude ved Vemmingbund et større anlæg på højde med den danske tilbagetrukne linie. Det blev til Fort XII,
 der primært skulle beskyde svømmende mål.
 De preussiske skanser og forter er væsentligt større end de danske anlæg, idet Preusserne bekendte sig til få men store forter. Det
 Preussiske byggeri var ikke ulig det danske udkast fra 1861-62 til en fortrække med 3 murede forter øverst på Dybbøl Bjerg.
 
 Byggeriets rækkefølge kendes ikke, men Fort X var det først opførte og det sidst opførte anlæg var Fort Herwart fra omkring 1870.
 Lidt stolte var man af fort X og det var det man viste frem til besøgende.

 
 
                            Håndtegning 1871
 

 
  Festung Sonderburg-Dyppel
 De Preussiske anlæg indtegnet på luftfoto 1954
 


          
Fortet er opkaldt efter Feldmarshall Eberhardt Herwarth von Bittenfeld, der havde
          kommandoen over den Preussiske angrebsstyrke på Als den 29. juni.
          Fortet nedlægges i 188 ? og et fort ved den nye befæstning af Kiel opkaldes efter
          ham. Resterne af dette findes stadig.

 Billeder 2015

 Fort IX (Gammel dansk skanse IX)

          Festung Sonderburg-Dyppe, Prøjsisk Fort IX
Preussisk fort IX med dansk skanse IX indtegnet
 


 
   
Fort IX. I forgrunden fordybning efter blokhus

                        Fortets traverser
Festung Sonderburg-Dyppel Fort IX grav og gravkaponiere
   Den tørre grav og rest af gravkaponiere


 Fort X (Gammel dansk skanse V og VI)

            Festung Sonderburg-Dyppel, Prøjsisk Fort X
Preussisk fort X med dansk skanse V og VI indtegnet
 
 
  Traverser i Prøjsisk Fort X Sønderborg
                     Traverserne i Fort X

 Den tørre grav med rest af gravkaponiere
 
Rest af Nærsikring (tambour) ved indgangen
                            til Fort X


 Fort XI (Gammel dansk skanse III)

         Prøjsisk Fort XI, Sønderborg
Preussisk fort XI med dansk skanse III indtegnet
 
 
 
                       Fort XI indgangen
Traverser i Prøjsisk Fort XI, Sønderborg
                       Fort XI traverser

                         Den tørre grav


 Fort XII

  Prøjsisk Fort XII, Sønderborg
                                Fort XII
 
 
 
                      Skanse XII traverser

                             Traverser
Sønderborg, den store midtertravers i Prøjsisk Fort XII
                Den store  midtertravers


 Brohovedskanse (Gammel dansk nordre brohovedskanse)

  Sønderbrog Brohovedskanse
                        Brohovedskanse
 
 
  Indgangen til Brohovedskanse, Sønderborg
                   Indgangen til skansen

                           Den tørre grav
Traverser i Brohovedskanse, Sønderborg
                                Traverser


 Skanse VI
  

              Skanse VI (Luftfoto 1954)
 
Festung Sonderburg-Dyppe,l Prøjsisk skanse VI
                       Skanse VI (luftfoto 2013)
 
 
                      Skanse VI traverser

                       Indgang og travers
Den tørre grav i Prøjsisk skanse VI, Sønderborg
                          Den tørre grav


 Skanse VII

  Prøjsisk skanse VII, Festung Sonderborg-Dyppel
                              Skanse VII
 
 
  Traverser i Prøjsisk skanse VII, Sønderborg


 
Efter den fransk-tyske krig og med muligheden for at befæste Kiel som den førende marinebase i Østersøen svandt Sønderborgs betydning
 som støttepunkt og fæstningen nedlagdes. Endvidere var Kaiser Wilhelm Kanalen (Kielerkanalen), der sikrede mulighed for at sejle fra
 Østersøen til Nordsøen, blevet bygget.


 
Fort Herwarth genopstod dog som en fugl Phoenix ved Kiel, og var i brug til langt ind i den kolde krig.
 Fortet eksisterer stadig men er ikke i brug. Dets sidste bidrag til dansk militærhistorie var levering af nogle af dets kanoner til
 Sikringsstilling Nord i 1916, hvor fortet ikke længere havde militær betydning i forsvaret af Kiel.

 Skanserne I-V er forlængst ryddet og bebygget. De sidste spor af Fort Herwarth forsvandt mellem 1932 og 1945.