English  Version   

 Til forsiden

 
Siden lavet af:

 
Optræk til krigene

 
1. Slesvigske Krig 1848-50
     
Træfningerne    
        -
Fredericia
        - Isted
     
Marinen

      
Grave - mindesmærker

 2. Slesvigske Krig 1864
     Mysunde
     Selk
   
 Dannevirke
     
Sankelmark
    
Belejring Dybbøl
    
Besættelsen af Jylland
    
Stormen på skanserne

     Overgangen til Als
     Lundby
     Marinen
     - Slaget ved Helgoland
     Grave, mindesmærker
    
Freden
    
Efterspillet

     Festung
    
Sonderburg-Düppel


 
Røde Kors

 
 Grave, mindesmærker
  -
Andre steder


 
Myten om Pioner Klinke

 
Istedløvens historie


 
Dreyse gevær M/41

 
Oversigt artilleriet 1864

 
Skanserne 2010

 
 


 
De slesvigske krige 1848-51 og 1864
Festung Sonderburg-Düppel 1864-1884.

Straks efter indtagelsen af Dybbøl skanserne blev 800 Preussiske pionersoldater indsat til at nedbryde de sønder skudte danske skanser.

Allerede 1. juli 1864 besluttes det at befæste Sønderborg som en midligtidig Festung Klasse 2, hvilket må oversættes med et anlæg af feltbefæstnings karakter.
Arbejdet begyndte med Fort (stor skanse) X, der blev anlagt over et større område, der bl.a. indbefattede de tidligere danske lynette V og redoubt VI. (En lynette er et anlæg der er åben mod struben, medens en redoubt er en lukket skanse).

Brohovedskansen kunne ikke umiddelbart ombygges idet danskerne stod lige på den anden side af Alssund. Derfor blev denne skanse i første omgang kun ødelagt ved en række sprængninger med 50 kg. ladninger af sortkrudt.

I september 1865 besluttedes det at lave en permanent befæstning af Sønderborg. Dette skete bl.a. for at kunne anvende Alssund som marinebase. Dette indgik i de strategiske planer for at opbygge en stærk højsøflåde, der kunne udfordre Englands Flådedominans. På dette tidspunkt skulle dette ske via flådebaser i Wilhemshaven i Jadebugten, Kiel og Sønderborg.

Opførelsen påbegyndes allerede i efteråret 1865.

Rækkefølgen af opførelsen er gået tabt under 2. verdenskrig, ligesom planerne over de enkelte anlæg. Alle beskrivelser er derfor baseret på beskrivelser af andre samtidige anlæg og sekundære kilder. Man ved at  Fort X var det først opførte og det sidst opførte anlæg var Fort Herwarth fra omkring 1870.
Preusserne var åbenlyst stolte af fort X og det var det man viste frem til besøgende. Det skulle nok også virke skræmmende på grund af dets størrelse.

På Sundeved opførtes 3 forter (skanser). Fort IX (på de dansk skanse IX) , Fort X (på dansk skanse V og VI) og Fort XI (på dansk skanse III).
Hertil kom senere Fort XII sydligst ved kysten hvor den danske tilbagetrukne linie mødte kysten ved den gamle danske kanonstilling A2. Fort XII var primært mod svømmende mål.
Inden for disse skanserækker lå ved pontonbroens brofæste på Sundeved, Brohovedskansen. Den blev anlagt på den tidligere danske Nordre Brohovedskanse og er ikke nummereret som de øvrige. Mellem denne og fortrækken lå de mindere skanser VI - VII.
De havde bl.a. funktionen at dække området mellem dt større forter på selve Dybbøl Bjerg.

På den Alsiske side blev der opført opført 5 skanser i en halvkreds omkring Sønderborg. De er nummereret I (nordligst ved Alssund) til V (sydligst.) De var forbundet af en sammenhængende enceinte startende ved Sønderborg Bugt ved slottet og løbende henholdsvis øst og nord for byen til Alssund.

De Preussiske anlæg på selve Dybbøl, var ikke helt ulig det danske udkast fra 1861-62 til en fortrække med 3 murede forter øverst på Dybbøl Bjerg.
 
I begyndelsen af 1870'erne forstærkes befæstningen med Fort Herwarth nord for byen.

I takt med de preussiske prioriteringer ændres, opgives Festung Sonderburg-Düppel i 1881 og i 1884 sløjfes den endeligt.

Den senere tyske marinekaserne, der i en lang årrække fungerede som sergent skole for den danske hær, har ikke noget med fæstningen at gøre. Den er bygget i 1907 som artilleri-skydeskole.

 

 
                            Håndtegning 1871
 

 
  Festung Sonderburg-Dyppel
 De Preussiske anlæg indtegnet på luftfoto 1954
 


          
Fortet er opkaldt efter Feldmarshall Eberhardt Herwarth von Bittenfeld, der havde
          kommandoen over den Preussiske angrebsstyrke på Als den 29. juni.
          Fortet nedlægges i 1884 og et fort ved den nye befæstning af Kiel opkaldes efter
          ham. Resterne af dette findes stadig.

 Billeder 2015

 Fort IX (Gammel dansk skanse IX)

          Festung Sonderburg-Dyppe, Prøjsisk Fort IX
Preussisk fort IX med dansk skanse IX indtegnet
 


 
   
Fort IX. I forgrunden fordybning efter blokhus

                        Fortets traverser
Festung Sonderburg-Dyppel Fort IX grav og gravkaponiere
   Den tørre grav og rest af gravkaponiere


 Fort X (Gammel dansk skanse V og VI)

            Festung Sonderburg-Dyppel, Prøjsisk Fort X
Preussisk fort X med dansk skanse V og VI indtegnet
 
 
  Traverser i Prøjsisk Fort X Sønderborg
                     Traverserne i Fort X

 Den tørre grav med rest af gravkaponiere
 
Rest af Nærsikring (tambour) ved indgangen
                            til Fort X


 Fort XI (Gammel dansk skanse III)

         Prøjsisk Fort XI, Sønderborg
Preussisk fort XI med dansk skanse III indtegnet
 
 
 
                       Fort XI indgangen
Traverser i Prøjsisk Fort XI, Sønderborg
                       Fort XI traverser

                         Den tørre grav


 Fort XII

  Prøjsisk Fort XII, Sønderborg
                                Fort XII
 
 
 
                      Skanse XII traverser

                             Traverser
Sønderborg, den store midtertravers i Prøjsisk Fort XII
                Den store  midtertravers


 Brohovedskanse (Gammel dansk nordre brohovedskanse)

  Sønderbrog Brohovedskanse
                        Brohovedskanse
 
 
  Indgangen til Brohovedskanse, Sønderborg
                   Indgangen til skansen

                           Den tørre grav
Traverser i Brohovedskanse, Sønderborg
                                Traverser


 Skanse VI
  

              Skanse VI (Luftfoto 1954)
 
Festung Sonderburg-Dyppe,l Prøjsisk skanse VI
                       Skanse VI (luftfoto 2013)
 
 
                      Skanse VI traverser

                       Indgang og travers
Den tørre grav i Prøjsisk skanse VI, Sønderborg
                          Den tørre grav


 Skanse VII

  Prøjsisk skanse VII, Festung Sonderborg-Dyppel
                              Skanse VII
 
 
  Traverser i Prøjsisk skanse VII, Sønderborg


 
Efter den fransk-tyske krig og med muligheden for at befæste Kiel som den førende marinebase i Østersøen svandt Sønderborgs
 betydning som støttepunkt og fæstningen nedlagdes. Endvidere var Kaiser Wilhelm Kanalen (Kielerkanal), der sikrede mulighed for
 at sejle fra Østersøen til Nordsøen, blevet bygget.


 
Fort Herwarth genopstod dog som en fugl Phoenix ved Kiel, og var i brug til langt ind i den kolde krig.
 Fortet eksisterer stadig men er ikke i brug. Dets sidste bidrag til dansk militærhistorie var levering af nogle af dets kanoner til
 Sikringsstilling Nord i 1916, hvor fortet ikke længere havde militær betydning i forsvaret af Kiel.

 Skanserne I-V er forlængst ryddet og bebygget. De sidste spor af Fort Herwarth forsvandt mellem 1932 og 1945.