English version 

 Til start
 
 
Batteri 3 Sønderballe Nord.

 Batteri 4 Sønderballe By

 Batteri 6 Hovgaard

 Batteri 7a Hoptrup

 Batteri 7b Persillegade

 Batteri 38 Hoptrup Mark

 Batteri 12 Skovby

 Batteri 8 Pothøj

 Batteri 13 Abkær

 Batteri 14 Torsbjerg

 Batteri 16 Sjællandshus øst

 Batteri 17 Sjællandshus vest

 Batteri 19 Hyrup

 Batteri 34 Hyrup Vest

 Batteri 20 Hyrup Skov

 Batteri 21 Hyrup Vestermark

 Batteri 23 Pughøj

 Batteri 25a / 25b Kirkehøj

 Batteri 24 Allerup Krat

 Batteri 35 Hønning

 Batteri 32 Højbjerg

 Batteri 26 Arrild Præsteskov

 Batteri 27 Øster Gasse

 Batteri 36 Gasse Høje

 Batteri 28 Hjemsted

 Forside
 

 


 

 


 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sikringsstilling Nord (Sicherungsstellung Nord) 1916-18
 
De lette og middelsvære batterier

 Der var flere forskellige kanoner repræsenteret i Sikringsstilling Nord.  Fra den meget almindelige 7,5 cm feltkanon til 15 cm felthaubits.
 Skyts fra hæren med alm. artillerister og marinearilleri med tilhørende marineartillerister.

 Vi ved at der i mindst 1 tilfælde har været anvendt krigsbytte (Schützgebäute) idet der i et anlæg var opsat skyts fra franske Schneider-
 Canet.
 
 Canet havde udelukkende leveret til den danske og den franske hær indtil krigsudbruddet. Det kan ikke udelukkes at de andre steder i
 Sikringsstillingen har været anvendt skyts af fremmed oprindelse.
 Dette forekommer sandsynligt set udfra at stillingen kun var en forberedt stilling. Der var langt mere brug for det moderne skyts og de
 krigsvante styrker på Vestfronten.
 
 Mogens Scott Hansen beskriver batterier med 9 cm skyts. Denne kaliber er ikke normal i det tyske artilleri. Enten er der tale om krigs-
 bytte eller om den almindeligt forekommende 10,5 cm feltkanon.
 
 Flere steder i stillingen møder vi skyts der er taget ud af gamle Kiel-forter som Herwarth, Röepsdorff, og Freienfelde. Forter fra
 slutningen af det nittende århundrede, og med moderne artilleristiske øjne, forældede.

 


           
Filmklip: Afskydning af 7,7 cm feltkanon

 Generelt var der stort pres på fordeling af artilleri. Der var sket en 6-dobling af mandskabsstyrken, hvilket medfører store omorgani-
 seringer. Fra 669  til  2300 infanteribataljoner og fra 642 til 2900 felt- artilleribataljoner. Fra at armé-korpset var troppeenhed (to infanteri-
 divisioner og en artilleribrigade) blev det gradvis divisioner, der i antal afhængig af opgaven, var underlagt en
 korpsstab.
 Divisionen bestod af en infanteribrigade (tre regimenter) og et artillerikommando( et feltartilleriregiment, en tung artilleribataljon samt evt.
 tildelt tungere artilleri).
 For at skaffe pjecer til de mange nye artillerienheder (rustningsindustrien kunne ikke levere tilstrækkeligt antal) gik man fra batterier á 6
 pjecer til batterier á 4 pjecer. Samtidig brugte man også erobret materiel, Beutekanonen.
 Dette erobrede skyts er sandsynligvis anvendt i Sikringsstilling Nord, som var en sekundær stilling. Generelt synes det, som om artilleri-
 kommandoerne er udskilt og opbygget i takt med pjecerne kunne fremskaffes.

 Start / menu


 Batteri 3 Sønderballe Nord

 4-kanoners batteri delt i to halvbatterier bag hver sin lave bakkekam.
 Ca. 300 meter nordøst for Sønderballegaard.
 De to halvbatterier skal have været forbundet med nogle sik-sak grave, og kommandostationen skal have været en relativt stor obser-
 vationsbunker tæt foran venstre halvbatteri. Der er nogen tvivl om de relativt svære kanoners kaliber. Nogle mener de var større  end
 feltkanoner. Andre mener det var skibskanoner i pivot-affutage.
 
 En tysk officer skulle have udtalt, at det var vanskeligt for hærens artillerister med dette skibsskyts, men at man havde fået et par mand
 fra marinen tilkommanderet som hjælp. Dette kunne indikere 15 cm skibsartilleri. Dette var det mest almindelige sekundære skyts på de
 tyske skibe, og er småt nok til at kunne forveksles med svært felt-artilleri eller svært kystartilleri på hjul.


 
Start / menu

   
 Batteri 4 Sønderballe By

 Batteri af to lette feltkanoner, ikke over 9 cm. Beliggende på bakkeskråning umiddelbart øst for Sønderballegård. Batteriet var beman-
 det med hærens artillerister

   
                   7,7 cm let feltkanon

 Start /menu


 
Batteri 6 Hovgaard

 Fire stk 15 cm. kanoner fra Fort Herwath, Ziegelhof ved Kiel.
 1700 meter syd for Hoptrup, i alleen der fører fra Haderslev-Åbenrå hovedvejen op til Hovgaard.
 Mandskabet bestod af marine-artillerister.
 Kanonerne stod på en rektangulær briske af betonplader. Foran dennes nordside var der opkastet en 2½ meter høj og 8-10 meter
 bred  jordvold.
 Kanonerne kom til batteriet i 1916.
 Langs alleen skal have været en række smårum, og bag disse yderligere to større rum. Det ene skulle stadig være helt intakt, men
 tildækket. 
 En telefoncentral med omstilling fandtes i en stue på Ottesgaard, 900 meter syd for batteriet ved hovedvejens østside.

  Tysk 15 cm. kanon

 Start / menu

 
 
Batteri 7a Hoptrup


 Halvbatteri (kaldet 7A). Udgjorde batteriet sammen med Persillegade, som benævntes 7B. Kaliber ukendt.
 På hovedvejens vestside, ca. 500 meter syd for Hoptrup, findes en dyb slugt, hvis vestside danner en stejl  skrænt mod marken overfor. 
 Der fandtes to bunkere på stedet. Der findes intet om halvbatteriet i øvrigt .

 Start / menu


 Batteri 38 Hoptrup Mark.

 
Fire kanoners batteri på hjul. Tysk betegnelse Batterie 8.
 Batteriet var opstillet på bagskrånengen tæt nord for det øst-vest gående stykke af den lille vej, der fra  Skovbyvej ved batteri 7b Persille-
 gade går mod syd til Hovlundsvej 1200 meter vest  for hovedlandevejens sving ved Hoptrups Schweitz. Der har været udført en batteri-
 grav med indskæringer, som var forsynet med tømmerunderlag for skytset.
 Beton har kun været anvendt til støbning af et ammunitionsmagasin ved batteriets vestre ende.  Der er blevet gravet huller til to bunkere
 der aldrig er blevet støbt.
 Foran batteriet har der været kraftige pigtrådshegn.

 Start / menu Batteri 7b Persillegade

 Halvbatteri 7B, som del af batteriet indeholdende halvbatteriet i Hoptrup 7B.
 Kaliber ukendt.

 Beliggende på en stejl bakkeknold 1400 vest for Hoptrup. En observationsbunker der tjente som kommandostation var placeret i
 en gravhøj på toppen. På sydskråningen, et stykke oppe, skulle der have været to udgravninger, på hvilke der var opstillet to kanoner.
 Ammunitionsmagasinerne var nærmest en slags håndmagasiner, overdækket med bølgeblikplade og åbne i begge ender.
 Opholdsrummene er uklare, men på naboejendommen er der under en garagebygning et ret stort rum der skulle have været opholds-
 rummet. Midt i bakkens sydside er er indgang til en 5  meter lang gang. Den siges at skulle have været forbundet til observations-
 bunkeren, men aldrig blev det.
 Andre planer om underjordiske gange blev heller ikke udført.  

 Start / menu
 


 
Batteri12  i Skovby

 Kraftigt middelsvært batteri med 6 stk. 12 cm. fæstningsskyts fra Fort Freienfelde ved Kiel.
 Beliggende i vejkrydset 600 m. nordvest for Skovby.
 Kanoner i høje fæstningslavetter på rektangulære betonbriske på 4x6 meter hvorpå der var boltet 2x2  stykker svært tømmer hvor hjulene
 var placeret imellem .Bagerst i brisken var en halvcirkel, så kanonernes svans kunne arbejde sidelæns under drejning af pjecen.
 Kommandostationen var speciel. 2,5x3,5 bjælkerum med betongulv. Den var bygget ind i en lille bakke, så kun indgangen var synlig.
 Herfra førte en gang af tømmer  ind til selve rummet, ligeledes opført af tømmer. Her førte en trappe ovenpå til et rum af samme størrelse,
 men opført af lodrette  jernbjælker.
 

 
Batterichefen Kapitän-leutnant Vogel skulle, ifølge de der har set batteriet, have været en sand mester i  kamouflage.  Batteriet, der
 nærmest stod på flad hede, var næsten usynligt på 50 meters afstand.
 (ref. Mogens S. Hansen)

 

 
 12 cm kanon i høj fæstningsaffutage
 Sikringsstilling Nord, batteriet i Skovby
   Batteriet Skovby
 

 Start / menu


 
 Batteri 8 Pothøj


 Fire feltkanoner opstillet i to halvbatterier bemandet med marineartillerister.
 Kaliber ukendt, men sansynligvis 9 cm. (8,4 cm ??)
 Kaliberen 9 cm er ikke almindelig, men derimod var 10,5 meget normal på tyske kyst batterier. Bemandingen med marineartillerister
 kunne tyde på skibs- eller kystpjecer. Der kunne også være tale om beutekanonen (krigsbytte)

 Det var placeret med et halvbatteri på hver side af den lille privatvej der gik fra vejen Skovby-Vedsted imod  Pothøj, 1300 meter NNW for
 Skovby.
 Hovedskudretning kendes, og opholdsrum samme type som ved Skovby. (Bølgeblik)

 
Maskingeværstilling på bagsiden af Pothøj.
Stillingen er bygget sammen med opholdsrum på modsat side.

  Start / menu Batteri 13 Abkær
 
 Batteri bestående af 5 stk. 12,5 cm kanoner fra Fort Schrevendorff. Mandskab af marineartillerister. 
 Pjecerne var på hjul, og stod på tømmerunderlag. Kanonerne var kamouflagemalede og overspændt med net hvori der var
 stukket vegetation.
 Batteriet placeret på en lille knold i Abkær Mose, det eneste sted der var muligt. Batterirummene var af beton, og loftet bestod af
 jernbaneskinner.

 
Start / menu 
Batteri 14 Torsbjerg

 Batteri af 4 stk. skibskanoner i pivotaffutage. Kaliber ukendt, men formentlig 15 cm  idet dette var den almindeligst forekommende
 kaliber for mellemskyts på tyske krigsskibe. Batteriet var beliggende 2400 meter syd for Over Jerstal og kanonerne var opstillet
 på betonbrisk. Opholdsrum var støbt over krummet bølgeblik, og ammunitionsrum var af beton.
 De omliggende gravarbejder var ½-2 meter brede og 2 meter dybe. Grave var afstivet med faskiner og flere steder var anlagt trapper
 til batteriet.
 Ved ankomsten var disse kanoner angiveligt meget bedre bevogtet en skyts til andre batterier, hvorfor man kunne formode at dette
 var et nøglebatteri og skytset tilsvarende moderne.

                              Tysk 15 cm. kanon i pivot affutage
                                        15 cm. kystartilleri i pivot-affutage
 
  
   15 cm kanon i pivot-affutage monteret på skibsdæk
 

 Start / menu 
Batteri 16 Sjællandshus Øst

 Batteri med 4 stk. 9 cm. feltkanoner.
 Beliggende 2700 meter SSE for Bevtoft og bemandet med hærens artillerister.
 Underlag formentlig tømmer.  Der har været både opholdsrum og magasin til batteriet, men der vides intet om dette.

 
 Et højst særegent batteri, idet mandskabet betragtede det med den yderste foragt og åbenlyst gav udtryk for at det var forældet og
 ubrugeligt. Så ubrugeligt, at det aldrig blev indskudt modsat mange andre batterier. Bevogtningen af batteriet var tilsvarende ringe, og
 områdets drenge kunne uhindret lege omkring det. herfra fortælles det, at der slet ikke var opmagasineret ammunition til det.

 (ref. Mogens S. Hansen)


 9 cm er ikke en almindelig kaliber på det tyske feltskyts, så denne 84 mm kanon model 1887 kunne godt stemme overens med både
 mandskabets holdning og den i M. Scott Hansens beskrivelse angivne.

  Tysk 84 mm. feltkanon M/1887
                               84 mm kanon M 1887

 Start / menu Batteri 17 Sjællandshus Vest

 Batteri med 4 stk. 15 cm. kanoner.
 Placeret 2400 meter syd for Bevtoft og 800 meter vest for Sjællandshus Øst Batteri. Det var bemandet med hærens artillerister.
 Det var indskudt mod Valsbæk Mose. 
 Batteriet er anlagt på en lille sandet bakke. Et par gravhøje blev beskadiget under anlægget. Der  var både opholdsrum og magasin
 til batteriet.
 12 cm. pjecerne fandtes i flere udgaver.

 

 Start / menu

 

 
Batteri 19 Hyrup

 Haubitz-batteri med to stk. haubits på pivotaffutage, beliggende i vestkanten af Hyrup.
 To opholdsrum og to ammunitionsmagasiner. 
 Skytset var specielt, idet det var af 15,5 cm og dermed ikke tysk, men fransk. 15 cm haubitz System Canet M/1892(Schneider- Canet)
 (Det var samme type som den Danske hær i 1892 indkøbte til batteritoget på
Københavns Vestenceinte) Der var ikke leveret kanoner
 af denne type til andre end Danmark og Frankrig, hvorfor disse pjecer må bære krigsbytte. (Beutekanone)
 Observationsstandplads 800 øst for batteriet

 Start / menu


 

 
Batteri 34 Hyrup Vest

 Fire kanoners batteri beliggenhed 400 vest for Hyrup Bygade.
 Der findes ingen oplysninger om at der rent faktisk er opstillet et batteri her. Det kan have været en alternativ stilling. Der var udmålt
 standplads for 1. og 3. kanon samt observationsstandplads.

 
Start / menu
 Batteri 20 Hyrup Skov
 
 Batteri med 4 10,5 cm. haubitzer i Hyrup Skovs sydvestlige del. Batteri til skulle yde flankerende ild i området foran Toftlund.
 Batteriet indeholdt 13 rum, med 2 ammunitionsmagasiner og et opholdsrum pr. pjece.  Hertil et ekstra mandskabsrum der fungerende
 som kommandostatton. 
 Observation blev foretaget fra en såkaldt Baumbeobachtung. En trækasse fastspændt mellem 4 trækroner. Herfra førte stiger ned
 til jorden. Observationsposten stod sydøst for batteriet.
 I forterrænet fandtes også almindelige observationsbunkere.

 
                                  10,5 cm. haubits

 Start / menu Batteri 21 Hyrup Vestermark

 Batteri af 4 stk. 12 cm. fæstningskanoner fra Fort Feldscheide, beliggende 2500 meter vestsydvest for Hyrup Gammel Skole ved sydsiden
 af vejen  Hyrup-Haverbæk. Mandskab bestod af marineartillerister.
 Batteriet havde tidligere været opstillet på Højbjerg nord for Arrild.
 Batteriet stod tæt ved en privat ejendom, og mandskabet lagde beslag på det meste. I stalden var ammunitionen
oplagret.
 Batteriet havde 4 observationsstandpladser.
 Hauptbeobachtung i en gravhøj 300 m. nord for batteriet og Reservebeobachtung 200 m. øst herfor. En Baumbeobachtung i det
 nordvestlige hjørne af den lange lysning i Hyrup Skov. En yderligere Vorgeschobene beobachtung ved vejafgrening ved Gøttrup
 2000 m. nord for batteriet.    

 

 Start / menu
 
 
Batteri 23 Pughøj

 Batteri med to kanoner 400 meter syd for rundkørsel syd for Toftlund. Foruden to standpladser indeholdt batteriet 7 rum.
 Der er aldrig observeret kanoner i batteriet, og det kan have været en alternativ stilling.


 
Start / menu
 Batteri 25a og 25b Kirkehøj

 Fire kanoners batteri, opdelt i to halvbatterier, 1400 meter vestnordvest  for rundkørsel syd for Toftlund.
 Ca. 200 meter mellem halvbatterierne. Der er kun observeret kanoner i det vestlige halvbatteri.
 Granaterne, der var opstakket udendørs, beskrives som havende diameter på ca. 15 cm og en længde på ca. 60 cm. Stillingens
 indskæringer var afstivet med granatkurve.
 
Observationsstandplads i bunker beliggende ca. 600 meter nord for batteriet.

 Start / menu Batteri 24 Allerup Krat

 Batteri på ca. 150 meters længde med 4 stk. 12 cm. kanoner.
 Beliggenhed på begge sider af en skovvej, der delte batteriet i to. Der blev derfor gravet en minegang under skovvejen.
 Mandskab af hærens artillerister.  Målområdet var et moseareal ved, og lidt nord for, Lindet Skov.
 Observationsbunker lå ca. 400 m. vest for batteriet.

 
Østrig-ungarnsk 12 cm. kanon i voldaffutage. Tyskland brugte i stor
udstrækning skyts fra deres allierede.

 Start / menu 
Batteri 35 Hønning

 Batteri på 200 meters længde med 4 stk. 9 cm. feltkanoner.
 Kanonerne var opstillet parvis med stor afstand imellem. Alle rum var mindre tømmerrum forbundet med en lang let slynget
 batterigrav. Denne var brolagt med planker p.gr.a. megen fugtig bund.
 Beliggenhed vest for vejkrydset ved Hønning.
 Ved bagkanten af batterigraven lå rummene, der med korte løbegange var forbundet med denne under skovvejen.
 Det vides at batteriet skød med shrapnels og havde samme målområde som  et andet batteri.

  Sikringsstilling Nord, sprængning på Svinhøj ved Hønning
         Dansk Sprængning på Svinhøj ved Hønning

 Start / menu
 Batteri 32 Højbjerg (Höhberg)

 Batteri med 4 stk. 12 cm. fæstningskanoner fra Fort Feldscheide ved Kiel.
 Batteriet var opstillet i to halvbatterier (øst og vest) i haverne ved to ejendomme 800 m. nord for Arrild.
 Mandskabet bestod af marineartillerister.
 Batteriet blev ikke færdigbygget. I halvbatteri vest er der det antal rum der hører til to kanoner, medens der til halvbatteri øst kun
 var et lille ammunitionsrum. I begge halvbatterier var der en batterigrav afstivet med faskiner.
 Kanonerne stod på betonbriske med påboltede planker.
 Ved sydsiden af ejendommene stod et observationstårn benævnt PionierBeobachtungswarte Höhberg.
 Herfra observeredes indskydningen.
 Den egentlige observationsstandplads lå 250 m. NNE for batteriet.
 De var meget fugtigt i området, og der blev foretaget omfattende afvandingsarbejder. Alligevel stod der vand i anlægget.  Kanonerne indskudt til en mergelgrav lidt nordvest for Fiskholm.
 Efter indskydningen blev batteriet inspiceret af Prinz Heinrich, der kasserede det. Herefter flyttede Batterie Dieckmann
 (Batterichefen) til Hyrup Vestermark.

 Start / menu
 
Batteri 26 Arrild

 Batteri på ca. 250 m. bestående af 4 kanoner. Det var svære 12 cm. fæstningskanoner  på høje hjullavetter fra Fort Höhe ved Kiel.
 Mandskabet bestod af marineartillerister.
 Beliggenhed i Arrild Præsteskov. Batteriet var erstatning for det kasserede batteri ved  Højbjerg, 600 m. nordligere.
 Den medtagne artilleribeholdning beløb sig til:
 pro geschütz                             100 granater
 Scrapnels                                    50 stk
 Kartäschen und Kartuschen      10 stk
 
 Batteriet blev indskudt i 1917, og der fortælles om nedslag i et moseområde mellem Lindholmgaard og Lindetgaard.
 Endnu et batteri blev indskudt på samme mål den samme dag.
 Observationsbunker var beliggende 800 m. vest for vejkrydset ved Hønning.

 Start / menu

 
Batteri 27 Øster Gasse

 Batteri på ca. 250 m. bestående af 4 kanoner. Det var svære 12 cm. fæstningskanoner  på høje hjullavetter fra Fort Höhe ved Kiel.
 Mandskabet bestod af marineartillerister. Batterichef Kapitän Leutnant Dill.
 Beliggenhed vest for Øster Gasse skole hvor landevejen Arrild-Skærbæk løb gennem Øster Gasse.
 Langs vejens nordside lå batteriet. 

 Batteriet var delt i to halvbatterier. 1. Zug ved skolen og 2. Zug 220 m. længere mod vest. Kanonerne stod på svære betonbrisk,
 som froan havde en lodret betonvæg til at holde på jorden. Bag de to briske lå 3 håndmagasiner, som blev forsynet fra et stort
 ammunitions- og mandskabsrum.
 Målområdet var et moseareal 600 m. NNE for Gejlbjerg.
 Også her måtte der laves store afvandingsarbejder for at holde batteriet tørt.
 Observationsbunkeren lå 600 meter øst for Gasse Høje og en bunker ved det tidligere vejkryds i nordspidsen af Kalby Skov.


 
Start / menu
 Batteri 36 Gasse Høje
 
 Batteri med 4 stk. 9cm feltkanoner.
 Placeret mellem en dobbelt gravhøj ca. 700 m. Vest syd vest for Gasse Høje trigonometriske station.  Fortælles at have stået i
 huller med planker til at holde på jorden. End ikke kamufleret.

  Sikringsstilling Nord, 9 cm. feltkanon M/1896
                                   9 cm feltkanon m/96

 Start / menu 
Batteri 28 Hjemsted
 
 Batteri med 4 stk feltkanoner.
 Placeret på bagskråningen af en bakke tæt nord for vejen gennem Hjemsted 1900 m. WSW for Skærbæk Station.
 Der vides intet yderligere om batteriet. 


 
Start / menu