English version 

 Siden lavet af:

 Stillingens Baggrund.

 Stillingens forløb

 Opførelsen

 Infanteristillingerne

 De lette og middeltunge
 batterier

 De tunge batterier

 De omliggende lejre

 Fæstningsfangerne

 Andre sønderjyske anlæg

 Andre batterier

 Zeppelin basen Tønder

 Dette kan du se i dag

 Stillingen på Google Map

 Mogens Scott-Hansen

 Bogen om Scott, 2018

 Forside

 
 
 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Sikringsstilling Nord (Sicherungsstellung Nord) 1916-18

Stillingens forløb


 
Skitse over Sikringsstilling Nord  

 Stillingen forløber fra Hoptrup ved Lillebælt til Rømø. Over i alt 50 km. blev der bygget over 900  anlæg. Stillingen var forberedt gennem
 10 års øvelser i området, alle rettet mod én ting. Et angreb af de 100.000 engelske  tropper, den engelske konge efter sigende lovede en
 fransk udenrigsminister i 1904.
 
 Anlægget var således rettet mod nord, og er reelt et fremskudt forsvar af Kiel, de tyske Østersøhavne og endelig vejen til Berlin.
 Anlægget følger topografien i området, set med militære øjne. God latin er, at artilleri har det bedst bag højde-drag, hvorfra de uset kan
 beskyde fjenden.
 Infanteriet skal gerne ligge på en forskråning, således at de med deres begrænsede ildkraft kan tage fjenden under ild lige så snart han
 er indenfor rækkevidde.
 Terrænmæssigt skal fjenden helst tvinges til at rykke frem hvor forsvaret er stærkest. Dette kan gøres med hindringer og oversvøm-
 melser.
 Er dette ikke muligt, må forsvarets tyngde lægges der hvor fremrykning er mest sandsynlig.
 Alle disse krav lever Sikringsstilling Nord op til på fornemste vis.
 
 Forløbet
 I hovedtræk ligger stillingen på Sønderjyllands smalleste sted, i rummet Skærbæk - Toftlund - Hoptrup - Aabenraa - Løgumkloster -
 Skærbæk. 
 Østligt ved Hoprup udnytter man Slib Sø's hindrende virkning og lægger kun en linie. Slib Sø kunne udvides ved lukning af afløbet.
 Sammen med Vedbøl Sø, Vedsted Sø, Rygbjerg Sø og  Bansø en 1800 meter lang hindring. Først ved Hoptrup udbygges stillingen med
 to linier.
 Kalkenbjerg blev udbygget som meget stærkt støtte punkt med bl.a. fire flankeringsbunkere, nordvendte observationsbunkere og
 omfattende gravearbejder. På Pothøj-højdedragene indrettedes en bagskråningsstiling.

 Vest for Pothøj flader terrænet ud, og stillingen fortsatte med to linier mod vest til Over Jerstal.  Den fortsatte med to, måske tre, linier
 mod Gammel Torsbjerg. Herfra i en bue ned over Træheden og op  til  Neder Jerstal.
 Herved kom den, helt efter de militære doktriner, til at ligge syd for nogle fugtige  områder med stor hindreværdi. Gels Å, mellem Neder
 Jerstal og Hjartbro Skov, kunne med 7 opstemninger, skabe betydelige oversvømmelser foran stillingen.

 Vest for Neder Jerstal løb stillingen op på det store bakkeparti, hvor 1. linie indrettes som forskråningsstiling og  2. linie bliver en
 bagskråningsstilling. Stillingen fortsatte til en lille kilometer syd for Bevtoft, gennem Hyrup Præsteskov til højdedraget ved Hyrup Bæk.

 Fra Hyrup Bæk strækker sig nogle temmelig store fugtige og sumpede områder. Stillingen løber fra  Hyrup Bæk op ad forskråningen af
 bakkepartiet ved Hyrup By.  Højdedraget er en perfekt placering, og stillingen får da også her tre linier samt nogle observationsstader,
 bl.a. for Gammelskov Batteri.

 Stillingen går herefter nord for Hyrup og gennem Hyrup Skov. Sidstnævnte er udbygget voldsomt, da den er godt beskyttet af store
 foranliggende moseområder.
 Den fortsætter herefter med to linier langs vejen til Gøttrup, men en linie på hver side af vejen. Efter Gøttrup udbygges stillingen igen
 og forbi Hølleskov løber den  i en bue op til Toftlunds NØ hjørne.
 1. linie løber  nord om byen medens 2. linie følger bebyggelsen på nordsiden af bygaden.
 Stillingen ligger godt på  en bakke med store vådområder foran. Stillingen er her forholdsvis stærk. 
 Den fortsætter mod vest på hver side af Vestermølle ca 700 m. vest  for Toftlund, hvorefter den drejer mod nordvest til Allerup Krat,
 stillingens nordligste punkt.
  
 Stillingen fortsætter i en bue gennem Allerup over Fiskholm mod Hønning.
 3000 meter af strækningen fra Allerup til Arrild-Arnum vejen indeholder kun seks bunkere, idet de store foranliggende moseområder
 regnedes for impassable.
 Fra Arrild-Arnum vejen fortsættes mod vest over Svinshøj, til den 800 m. vest for vejen knækker til stik syd til Dyrhøjgaard. Herfra SSW
 over Skikkild Bjerge til landevejen Arrild-Skærbæk ved Vestergaard hvorfra den langs vejens sydside går gennem Lorup skov.
 Herfra løber 1. linie gennem Gasse Skrøp medens 2. linie følger landevejen mod vest. Strækningen mellem Allerup Krat til Gasse Skrøp
 er meget stærkt udbygget med 4 linier. Dette da man måtte forvente et fjendtligt fremstød af den vigtige vej
 fra Arnum mod syd.

 Stillingen følger herefter landevejen Arrild-Skærbæk til Øster Gasse, for derefter at løbe over Gasse Høje og nordvest til Kalby Skov.
 Tæt ved Brøns Møllevej knækker den skarpt mod syd og slutter ved østlængdebanen som skyttegravsstilling.
 Pigtrådsspærringerne fortsætter dog til havdiget på grund af marsken. I havdiget sluttes med en stor kaponiere (flankeringsstilling) til
 maskingevær med skudretninger nord, nordøst og øst.

 Mellem Gasse Høje og Kalby skov skydes en gren af stillingen frem mod gården Ulleruplund, der bliver et kraftigt fremskudt støttepunkt.
 Spidsen op mod Brøns Møllevej er ligeledes forstærket som fremskudt støttepunkt. Sådanne værker blev benævnt Kronen-stellung
 eller det mindre  pompøse "Altweibergebiss" (gammelkonegebis).    

  Under kortlægningen af stillingen i årene 1976 til 1990 udarbejdede Mogens Scott-Hansen et såkaldt nøglekort indeholdende positioner på alle anlæg.
Vedhæftede KMZ-fil (Google Earth) er en omtrentlig indplacering af anlæggene efter disse nøglekort. Hvor mindre uoverensstemmelser er konstateret er disse søgt rettet.
Mindre fejl kan forekomme da positionerne er overført fra 4 cm. kort med håndtegninger til de langt mere detaljerede kort på Google Maps.

Sikringsstilling Nord alle anlæg og forløb
 
 

 
  Kort over Sikringsstilling Nord 1    Kort over Sikringsstilling Nord 2    Kort over Sikringsstilling Nord 3   Kort over Sikringsstilling Nord 4  

 Kortmateriale over stillingen i området Strandelhjørn, Rangstrup og Hyrup.
 Kortene er indsat i geografisk orden. Venstre kort er det vestligste.  

 Click på kortet for forstørrelse.