Hornbæk Batteri
 Siden skrevet af:

 Bangsbofortet 1940-45

 Overtagelsen 1945

 Bangsbofortet 1945-62

 Hornbæk Batteri


 
Stevnsfortet og raket-
 
forsvaret på Stevns


 Langelandsfortet
 
 
 

 

Hornbæk Batteri 1940-1958
Batteri overtaget fra den tyske værnemagt.

 Udover Bangsbo Fort blev kun et kystforsvarsanlæg overtaget uændret fra besættelsesmagten - Hornbæk Batteri.
 Batteriet er derfor medtaget i denne forbindelse.

 I juli 1940 blev Marine-Artillerie-Abteilung (AAB) 508 oprettet med stabsbatteri og hovedkvarter i Gilleleje.
 Under AAB 508 lå vest for Gilleleje kystbatterierne Spodsbjerg og Salhøjgård og henholdsvis øst og sydøst for Glleleje lå batterierne
 Hesbjerg, Hornbæk, Helsingør og Nivå.

 Batteri Hornbæk blev anlagt øst for Hornbæk by i Hornbæk Plantage. Ved anlæggelsen lå batteriet 10 meter fra strandskellet, men i
 dag ligger kanonbriskene på selve stranden. Batteriområdet målte ca. 1000x1300 meter.

 Allerede 12. april 1904 var nogle erobrede tjekkiske 10,5 cm kanoner blevet opstillet på næsten samme plads hvor batteri Hornbæk
 nogle måneder senere blev anlagt.
 Anlægget påbegyndes allerede 15. maj, hvor de fire 12 cm. Lomholdt kanoner beslaglægges fra de danske magasiner. Den oprinde-
 lige danske
betegnelse var 12 cm. H.s.K. (hurtig skydende stålkanon) L/45 M/12, konstrueret  af oberstløjtnant N.E. Lomholdt i 1912
 og bygget på Hærens Tøjhus. Skudvidden var 9.400 meter og granaten vejede på 20 kg. Kanonens skudhastighed var 5-6 skud/min.
 Hver kanon var overdækket med en sløringsparaply monteret på kanontårnet, så den fulgte kanonens bevægelser.
 
 27. maj ankom mandskabet og 31. maj meldtes batteriet oprationsklar.
 7. juni indskydes batteriet og der der oplagres 800 granater.
 
Opgaven var spærring af Øresund samt bevogtning af minefelter og spærrenettet der udgik fra Ellekilde til sejlrenden.
 Hele området var omkranset af pigtråd og både stranden og dele af plantagen var mineret.


 I slutningen af august opstilles to danske 150 cm. projektører på henholdsvis den østre og vestre fløj.
 

 
             Tysk 10,5 cm. pjece i Hornbæk april 1940

 

  12cm Lomholdt kanon. Konstruktøren ses til venstre.
  ( billledet er ikke fra Hornbæk)
 
 
                12 cm batteriet i Hornbæk 1947
           
 
      
 
 
 

 
 
   20 mm. luftværnskanon M/38 "Madsen"

 

 
 
 
   
     Dansk 150 cm. projektør i Hornbæk 1947
 

 
 
                         Tegning kanonbrisk 1945
 

 Ildlederposten var en tre-etagers betonkonstruktion umiddelbart bag batteriet.
 I villa "Elleborg" ved kysten 300 meter øst for plantagen etableredes en lyttestation. Om denne havde forbindelse til batteriet vides
 ikke.  Centralt lige bag batterilinien lå Ildslederposten i tre etager i en let betonkonstruktion og en overbygning af træ.  På modsat
 side af Nordre Strandvej var opført et 20 meter højt observationstårn.

 
                        Ildlederposten 1947
 

 

    
       Tegning ildleder post 1945
 
 
  17,3 m. observationstårn 1947

 

                                    Observationsfeltet.
              Batteriet ligger lige nedenfor i strandskellet

 Herudover var batteriet bestykket med to 37 mm. panserværnskanoner og to, senere tre, stk. 20 mm. antiluftskyts (FLAK) samt nogle
 maskingeværer.

 
 Ydermere var 2 franske lytteapparater opstillet i batteriets østlige del mellem stranden og strandvejen.
 Der blev i 1944 anlagt nogle stillinger til sikring af batteriet mod landsiden, alle udrustet med maskingeværer. Endvidere opsattes
 kampvognsspærringer.

 
                              Kampvognsspærring

 Til krigens slutning var der en del planer om at omarmere batteriet i retning af omdannelse til FLAK-batteri (FLAK=Flug Abwehr
 Kanone)  hvilket dog ikke blev til noget, og i 1945 overdrages batteriet intakt med 4 kanoner til den danske hær.

 Umiddelbart efter befrielsen nedsatte Krigsministeriet og Marineministeriet en kommission, som skulle besigtige den kystbefæstning,
 som den tyske værnemagt havde anlagt i Danmark under besættelsen. Formålet med besigtigelsen var at få erfaringer til opbyg-
 ningen af det nye danske kystbefæstning og komme med forslag til dets indretning.  
 Kommissionen afleverede sin afsluttende rapport vedr. alle 79 batterier til de to ministerier 13. september 1946. I rapporten var Horn-
 bæk batteri beskrevet således:

  Nr. 76.
Dansk Bet.: Hornbæk 
Tysk Bet.: Hornbæk 
Tysk Organisation: 2/508 M A A.
Beliggenhed:
I Hornbæk Plantage ca 100 m fra Strandkanten. 
Artilleri.
4 Stk. 12 cm h. S K L/45 (Lomholt) paa aaben Brisk med Sløringsparaply. 
1 Ildlederstation.
Batteri med Skyts og øvrige Anlæg af Interesse.
Skytsstandpladserne var aabne med Betonbrisk, Jordbrystværn og Haandmagasiner af Beton i let Udførelse. Ildlederstationens øverste Etage var af Tømmer, medens de nederste var af Beton i let Udførelse. Batteriet   foreslaas bevaret.

Se rapporten på alle anlæggene ved Øresund

 I 1945 udarbejder 1. kompagni i Hornbæk en beskrivelse og et kort over anlægget.
 Kort og rapport en venligst stillet til rådighed af Hornbæk lokalhistoriske arkiv.

 
    Kortet er sammensat af 4 ark, renset og enkelte linier optegnet. Den korrekte angivelse af den vestre pjece er påført  

Rapporten kan downloades her (PDF)

 Som det eneste tyske anlæg bortset fra Bangsbo Fort, fandt forsvaret det anvendeligt på grund af betonens og kanonernes tilstand
 samt beliggenheden ved indsejlingen til Øresund. Kystdefensionen overtog herefter anlægget. De fire briske og kanoner samt
 observationsposten blev bevaret uændret. Kanonerne havde i 1952 betegnelsen  hSKL (Schnell Schiesende Stahlkanone) M/12.

 
I forbindelse med anlægget blev efter krigen opstillet 2 stk. 40 mm. Bofors antiluftskyts R.K.L /60 M/36.

 
                                Luftfoto Hornbæk

                                   Luftfoto Hornbæk 1954

 Til mandskabet fandtes en del træbygninger både i batteri området  (4 stk. til køkken, kantine og arrest) og på modsat side af Nordre
 Strandvej (3 stk. til underbringelse af mandskab). Disse var opført af tyskerne.

 
             Batteriets navn som haveanlæg. 
                      KD=Kystdefensionen
 
 
 

 
  
Ovenstående navn er anlagt ved barakken gavl
 

 
     
                     Kostforplejningen
      
I den ene ende var opført en lille scene

 I kostforplejningen var væggene prydet med mandskabets tegninger af livet i batteriet - og hinanden.

            

 Der har i batteriet også været en lille messe. En øl i baren koster 60 øre - og et knust glas 4 kr.

 
                           Baren

                       Julehygge
 

 Mandskabet kom fra Kystdefensionen der hørte under Marinen. Indtil 1950 var der kun en lille vagtstyrke på batteriet, og herefter
 overgik opsynet til en fortmester og fra 1952 blev batteriet kun anvendt til instruktionsskydninger med 120 mm. kanonerne.

 
 

 

 
            
   
                            "Skibs"-klokken
 

 Der fornemmes der også var plads til en vis afslappet stemning.

 
 

 

 

 Den 1. april 1958 blev batteriet nedlagt og området overgivet til skovvæsenet. Batteriudstyret solgtes som skrot i 1958.
 1957/58 blev i alt ni forter og batterier nedlagt i forbindelse med besparelser på forsvaret.
 Kun Langelandsfortet og Stevnsfortet forblev herefter aktive.   

 Hornbæk Batteri 2013 / 2014

   
        Spor af anlægget i plantagen
 

               Rester af ildlederpost
 

              De 4 briske på stranden
 
   
          Brisk med bolte fra pjecen
 


                                Brisk

 

         Rum til forhåndsammunition
 
   
Helt frilagt brisk efter storm november 2013
 

  Nye rester afdækket af stormen 2013
 

          Nye rester, muligt forhånds-
               ammunitionsmagasin
 
       

 Kanonbriskenes vandring

 
De to kanonbriske på henholdsvis højre og venstre batterifløj er "vandret" uforholdsmæssigt langt i
tidsrummet 1954-2013, modsat de to midterste der stort set ikke har flyttet sig.
Dette kan ikke tilskrives naturen, da kystlinien i så fald skulle have været langt ind i plantagen. Dette er
ikke tilfældet. Det må derfor antages at de to briske er flyttet ned på stranden, måske i forbindelse med
nedlæggelsen af batteriet i 1958. Kilder: Udgivelse 64 juni 2001 Hornbækegnens Historiske Forening "Hornbæk Kanonbatteri 1940-1958"
            Dines Bogø 
            Tak til Hornbæk lokal arkiv for diverse materiale.